het huis van jansen

Privacy

Hoe gaan we om met uw persoonsgegevens?

Het Huis van Jansen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring staat hoe wij omgaan met bescherming van uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Huis van Jansen verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten bij bijvoorbeeld een taxatie opdracht en omdat u deze zelf aan ons verstrekt voor bijvoorbeeld onze nieuwsbrief. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij eventueel verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Nummer ID-bewijs met verloopdatum

Wij vragen soms ook een kopie van uw identiteitsbewijs. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij met toestemming van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via welkom@hethuisvanjansen.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Huis van Jansen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om een taxatiedienst uit te kunnen voeren;
 • Het Huis van Jansen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming

Het Huis van Jansen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Huis van Jansen) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Huis van Jansen bewaart uw persoonsgegevens in de periode die nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren tevens de wettelijke bewaartermijnen voor de persoonsgegevens o.a. in verband met onze bewaarplicht voor de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Huis van Jansen deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst / opdracht en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk bijvoorbeeld aan het delen van uw gegevens met de notaris of financieel adviseur om de taxatie te effectueren. Nadere verstrekking van uw persoonsgegevens doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het Huis van Jansen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeurs-instellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast het u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking. U kunt een verzoek sturen naar welkom@hethuisvanjansen.nl. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Huis van Jansen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben onze medewerkers geheimhoudingsplicht, hebben wij een wachtwoordbeleid en evalueren wij deze maatregelen regelmatig. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via welkom@hethuisvanjansen.nl

Vragen of klachten

Neem gerust contact met ons op bij vragen. Indien u een klacht hebt, vinden wij dit erg vervelend, maar Het Huis van Jansen wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons